Hẹn Lần Sau

28/03/2012 18:57

 Hẹn Lần Sau (Đuốc Hồng 2002-37)

Hẹn lần sau xin hẹn lần sau nhé, vui hơn nhiều hay hơn nhiều và vỗ tay cho nhiều