Đường Đi Không Khó (Sổ tay TĐ-108)

27/03/2012 19:43

 

Đường Đi Không Khó (Sổ tay TĐ-108)

Đường đi khó không khó vì non sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Đường đi khó không khó vì non sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông.

Anh em ta ơi đường đời còn dài còn nhiều trở ngại còn nhiều gian khó, anh em ta ơi kiên gan, kiên gan vững tâm vượt qua.