Đặt Bàn Tay

27/03/2012 20:42

 

Đặt Bàn Tay

Đặt bàn tay bên cạnh bàn tay. Cùng chung tay xây quê hương này. Từng bàn tay nét đẹp dựng xây. Từng bàn tay ta nối một vòng tay.

Đặt bàn chân bên cạnh bàn chân. Cùng nhau đi trên muôn nẻo đường. Về muôn phương xây lại tình thương. Từng bàn chân ta nối bờ yêu thương.

Đặt quả tim bên cạnh quả tim. Gởi trao anh đây yêu thương này. Phần còn đây trao chị tận tay. Nụ yêu thương sẽ ngát trời yêu thương.