ĐỂ ĐẾN MAI.

31/03/2012 09:12

 

Archias là vua dân Théba. Hồi đó có một số triều thần bày mưu ám sát ông. Một hôm bọn họ lẻn vào được trong thành. Có người bạn thân hay cơ mưu liền viết thơ báo cho nhà vua. Người đưa thư giữa lúc nhà vua đang ăn tiệc. Dù được nói là thư tối quan trọng, nhà vua bỏ túi rồi nói:

- Việc quan trọng thì cũng để mai hãy tính.

Nhưng thương thay đêm đó nhà vua bị ám sát. Chúa cũng cảnh cáo ta bằng nhiều cách. Khi thì bằng lời giảng khuyên, sách đọc, khi thì bằng nghịch cảnh... Nhưng chúng ta vẫn thường hành động như Vua Archias. Cứ lần lữa, không ăn năn sửa mình và liều mình hư mất linh hồn đời đời.

ST.PHƯƠNG VY