20. Câu chuyện thứ 20 HÒM BIA THIÊN CHÚA Sách Đệ Nhị Luật chương 9

03/05/2012 22:48

Thiên Chúa phán bảo Môsê: "Hãy đẽo hai bia đá như những bia trước, và lên núi ở đó với Ta. Ngươi cũng hãy làm một hòm gỗ. Ta sẽ viết lại trên các bia những lời đã có trên các bia trước mà ngươi đã đập vỡ, và ngươi hãy đặt các bia ấy trong hòm." 

 

Môsê đã làm một hòm bằng gỗ, và đẽo hai bia đá như những bia trước, và lên núi tay cầm hai bia đá. Thiên Chúa đã viết trên các bia điều đã viết lần trước, là 10 điều răn Thiên Chúa đã phán với Môsê trên núi, từ trong đám lửa, trong ngày đại hội. Rồi Thiên Chúa đưa những bia đó cho Môsê. Môsê quay xuống núi, đặt các bia đó vào hòm Môsê đã làm, và các bia vẫn còn đó, như Thiên Chúa đã truyền cho Môsê.

Từ những giếng nước Bơ-nê Gia-a-can, con cái Ít-ra-en lên đường đi Mô-xê-ra. Ông A-ha-ron qua đời và được chôn cất tại đó. Ông E-la-da, con ông, thi hành chức vụ tư tế thay cha mình. 

Thiên Chúa tách chi tộc Lê-vi ra, để họ mang Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa, chầu chực trước nhan Thiên Chúa, phụng sự Người và chúc phúc nhân danh Người. Vì thế, chi tộc Lê-vi không được chung phần và hưởng gia nghiệp với anh em mình; chính Thiên Chúa là gia nghiệp của họ, như Thiên Chúa của anh em đã phán với họ.

Môsê ở trên núi, như những ngày trước, suốt 40 ngày 40 đêm, và cả lần này nữa Thiên Chúa cũng nhận lời Môsê: Thiên Chúa đã không huỷ diệt anh em. Thiên Chúa phán với Môsê: "Đứng dậy! hãy lên đường và đi phía trước dân, để chúng vào chiếm hữu đất mà Ta đã thề với cha ông chúng rằng Ta sẽ ban cho chúng."