Bên Đây Tôi Là

27/03/2012 20:47

 

Bên Đây Tôi Là

Bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương. Bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương. Trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương. Xung quanh tôi là người tôi yêu tôi thương.

Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi trước mặt tôi đó. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây.