Biệt Ly

28/03/2012 18:58

 

Biệt Ly (Sổ tay TĐ-180)

Rời tay phút chia ly. Bạn ơi vui đi. Gian khó ta không nề luôn nhớ nhau trong đời. Từ nay cách xa.