CHIM BIỂN.

31/03/2012 09:20

 

Xưa có con chim biển đậu ở ngoài thành nước Lỗ. Lỗ hầu ngự ra nghênh tiếp. Rước về chuốc rượu ở đền Thái Miếu. Cho tấu nhạc cửu thiều cho nó vui. Giết trâu bò mời nó ăn.

Chim ấy ngó dớn dác, bộ sầu bi, không dám ăn, dám uống. Cách ba hôm thì chết.

Đó là dùng cách nuôi người mà nuôi chim chứ không phải dùng cách nuôi chim mà nuôi chim.

Nếu dùng cách nuôi chim mà nuôi chim, thì  hãy để nó ở rừng sâu, dạo ngoài gò đất, trôi nổi sông hồ, kiếm ăn lươn cá, ung dung tự thích...

Cứ nghe người nói là không ưa rồi, lựa là còn đem tiếng nhạc mà làm nó kinh tâm.

Nếu đem nhạc Hà Trì , Cửu thiều mà đánh lên ở Động Đình thì chim nghe phải bay, thú nghe phải chạy, cá nghe phải lặn. Nhưng người ta lại kéo nhau đến đó mà nghe. Cá ở dưới nước thì sống, người ở dưới nước thì chết. Đó và đây đã khác nhau, thì sự ưa ghét cũng khác nhau.

Bởi vậy, bậc thánh nhân ngày xưa, không giống nhau về sở năng nên không đồng nhau về sự nghiệp.

Danh cốt nói thực: nghĩa là cốt ở chỗ vừa nhau. Đó gọi là điều lý tưởng thông đạt và nắm giữ được hạnh phúc.

Trang Tử.

Ở đời có ai mà ngu như Lỗ Hầu !

 Vậy mà Lỗ Hầu ngày nay lại đầy dẫy khắp nơi, nhất là ở khắp mọi nhà trường, nhà thương, nhà chùa, nhà thờ, nhà lập pháp, nhà tư pháp... Ai ai cũng lấy bụng ta suy bụng người. Nhà văn W. Blake: “Một cái luật chung cho tất cả bò ngựa và hổ báo là độc tài”.

Lổ hầu ngày nay tràn khắp thiên hạ, thì làm sao mà tránh khỏi nạn độc tài !

ST.PHƯƠNG VY