Khúc Hát Làm Quen

27/03/2012 20:44

 

Khúc Hát Làm Quen

Này là khúc hát xin gửi đến bạn mến (nỉ). Này là khúc hát xin gửi đến làm quen. Xin chớ quên hôm nay nên bạn thân nhau mãi. Xin chớ quên mai đây vẫn còn nhớ nhau hoài.

Hoài hoài thương nhớ thương hoài nhớ hoài nhớ. Hoài hoài thương nhớ thương hoài nhớ hoài thương. Thương nhớ thương thương thương thương hoài thương thương nhớ. Thương nhớ thương thương thương thương hoài nhớ thương hoài.