Kiến Càng (Trò chơi thiếu nữ 33)

27/03/2012 20:32

 

Kiến Càng (Trò chơi thiếu nữ 33)

Hai con (à) con kiến càng khi đi thì nghênh (à) ngang khi bò (a) kềnh (a) càng rõ thật nòi giống kiến (a) càng. Bắt kiến bỏ túi bắt kiến bỏ tù kêu trời cũng chẳng được tha cứ tù là tù lột da.