LỄ KHẤN SINH LẦN ĐẦU VÀ VĨNH VIỄN TẠI NHÀ THỜ HẰNG CỨU GIÚP

02/07/2012 13:37