Mời Hát (Sổ tay TĐ-17)

27/03/2012 19:52

 

Mời Hát (Sổ tay TĐ-17)

Hát hay hát hay không bằng hay hát. Hay hát hay hát rồi sẽ hát hay. Bạn mình ơi dù hát không hay, hát không hay thì gây tiếng cười, tiếng cười bằng mười tiếng ca. Hát ca (mời bạn hát ngay).