Mừng lửa

28/03/2012 07:37

 

Mừng lửa

Ơ này anh em ơi! ơi! lửa đến (2 lần) lửa cháy (2lần) ta đốt to cho trời sáng ta đốt to cho hết hận thù.