Microsoft Outlook Express kết hợp với Yahoo

12/09/2012 20:20

Microsoft Outlook Express


Người sử dụng Yahoo! Thư có thể sử dụng Outlook Express hoặc chương trình khách POP3 khác để truy cập và quản lý thư trong trương mục Yahoo! Thư. Outlook Express cho phép bạn thêm một trương mục thư điện tử mới vào hồ sơ hiện tại. Điều này có nghĩa là bạn không phải thay thế các thông số thiết lập hiện tại thì mới gửi và nhận được các thư của Yahoo! Thư. Sau đây là cách thức lập:

 1. Từ mục Tools, chọn "Accounts".
 2. Chọn thẻ "Mail".
 3. Bấm nút “Add”.
 4. Từ mục "Add", bấm vào mục "Mail".
 5. Trong hộp văn bản đề Display Name, đánh vào tên của bạn và bấm “Next”.
 6. Trong ô Email Address, đánh vào địa chỉ Yahoo! Thư (bảo đảm là có bao gồm "@yahoo.com.vn") và bấm nút “Next”.
 7. Trong mục "My incoming mail server is a...”. chọn "POP3".
 8. Đánh "pop.mail.yahoo.com.vn" vào trong ô Incoming mail server (POP3, IMAP hoặc HTTP).
 9. Đánh "smtp.mail.yahoo.com.vn" vào trong ô Outgoing mail (SMTP) server
 10. Bấm nút “Next”.
 11. Trong ô Account Name, đánh vào Tên Truy Nhập Yahoo! Thư (không có "@yahoo.com.vn").
 12. Trong ô Password, đánh vào mật khẩu Yahoo! Thư.
 13. Nếu bạn muốn Outlook Express nhớ mật khẩu của bạn, hãy đánh dấu vào ô "Remember password".
 14. Đừng đánh dấu vào các ô có ghi "Log on using Secure Password Authentication (SPA)..”.
 15. Bấm nút “Next”.
 16. Bấm nút Finish

Quan trọng: Thư hiện yêu cầu phải có thẩm định quyền truy cập. Để bật thông số thiết lập này lên:

 1. Từ mục Tools, chọn "Accounts".
 2. Chọn thẻ "Mail".
 3. Bấm đúp vào tài khoản có ghi "pop.mail.yahoo.com.vn”.
 4. Chọn thẻ "Servers".
 5. Đánh dấu vào ô bên cạnh "My server requires authentication".
 6. Bấm "OK".

Để kiểm soát việc xóa thư từ Máy Chủ của Yahoo! Thư:

 1. Từ mục Tools, chọn "Accounts".
 2. Chọn thẻ "Mail".
 3. Bấm đúp vào trương mục có ghi "pop.mail.yahoo.com.vn”.
 4. Lựa chọn thẻ "Advanced"
 5. Trong mục Delivery ở phần cuối của trang cửa sổ, đánh dấu vào ô "Leave a copy of messages on server" nếu bạn muốn lưu lại các thư Yahoo! Thư trên máy chủ Yahoo! Thư cũng như trong máy tính. Không đánh dấu vào ô này nếu bạn muốn xóa các thư trong máy chủ Thư sau khi bạn đã nhận được các thư này trong Outlook Express.

Nếu ISP của bạn chặn cổng 25 hoặc nếu bạn không thể gửi thư, bạn sẽ cần phải sử dụng cổng 587 khi gửi thư qua máy chủ SMTP của Yahoo!. Để thực hiện thay đổi này, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây:

 1. Từ mục "Tools", chọn "Accounts"
 2. Chọn tài khoản POP Yahoo! của bạn và bấm nút "Properties".
 3. Bấm vào thẻ "Advanced".
 4. Bên cạnh "Outgoing mail (SMTP), thay cổng 25 thành 587
 5. Bấm nút "Apply", sau đó bấm "OK" và "Close"

Thân ái, chúc bạn vui