Nào Cùng Vỗ Tay

27/03/2012 19:52

 

Nào Cùng Vỗ Tay

Nào cùng vỗ tay, nào cùng vỗ tay. Cho quả tim nối kết quả tim, cho con người biết yêu con người.