Nén Vàng Chúa Trao

27/03/2012 20:42

 

Nén Vàng Chúa Trao

Chúa trao cho ta, người một nén vàng, người hai nén vàng, người năm nén vàng.

Đừng chôn xuống đất, đừng cất rồi quên, mà đem sinh lãi gấp hai ba lần.