Nguồn Thật

28/03/2012 07:29

 

Nguồn Thật

Anh em chúng ta chung một đường lên, chung một đường lên đến nơi nguồn thật.

Nguồn thật là đây sức sống vô biên, sống vô biên là sống cùng tạo vật.