Nhảy Lửa

28/03/2012 07:37

 

Nhảy Lửa (Sổ tay TĐ-116)

Lửa hồng bập bùng cháy (2l). 

Lửa lửa lửa cháy cao ngút trời.

Lửa soi cho toàn thế giới.

Lửa sưởi ấm lòng người.