RỬA TAI

31/03/2012 09:19

 

Đời thượng cổ có ông Hứa Do là một ẩn sĩ ở trong chầm Bái Trạch

Vua Nghiêu nghe tiếng là người giỏi, mời ra xin nhường cả thiên hạ. Hứa Do từ chối, lui về ẩn tại núi Trung Nhạc phía nam sông Dĩnh Thúy.

Sau Vua Nghiêu lại tìm đến, cố mời Hứa Do làm tổng quản cả chín châu. Hứa Do không muốn nghe chuyện nữa, bỏ ra bờ sông Dĩnh Thúy rửa tai. Ngay lúc bấy giờ Sào Phủ đang  dắt trâu xuống bờ sông, gặp Hứa Do đang rửa tai hỏi:

- Vì việc gì mà anh phải rửa tai ?

- Vua Nghiêu mời ta ra cầm quyền thiên hạ, ta không muốn bẩn tai ta.

Sào Phủ nghe nói, liền dắt trâu lên quãng sông trên cho trâu uống.

Hứa Do hỏi, Sào Phủ nói:

- Ta sợ trâu ta uống phải nước bẩn của tai anh.

 Nhưng rồi lại bảo:

- Anh đã làm gì đến đỗi vua Nghiêu biết anh là người hiền trong thiên hạ để đón anh ra làm vua ?

Cao Sĩ Truyện.

Trong sạch như Hứa Do, vậy mà trước câu hỏi đột ngột và sâu sắc của Sào Phủ, có lẽ đã phải một phen sửng sốt  để mà kiểm thảo lại hành động trong sạch của mình.

ST.PHƯƠNG VY