Sức Sống Dồi Dào (Bài hát giáo lý 130)

27/03/2012 20:39

 

Sức Sống Dồi Dào (Bài hát giáo lý 130)

Chúa đến ban sức sống Người nguồn sống luôn dồi dào mãi. Chúa đến ban sức sống Người cho chúng con đi theo Người, mọi vất vã trên đôi tay chia sớt chung cùng Người đấy, mọi gánh nặng trên đôi vai Người đến cùng mang lấy.

Giê-su Chúa muôn loài, xin được hát khen Ngài, Giê-su Chúa muôn loài xin được mến yêu Ngài.