SADDHARMA PUNDURIKA

31/03/2012 09:21

 

“Tôi không tin, bởi tôi không thấy” chủ trương của các hà khoa học Tây Phương.

Một nhà khoa học về nguyên tử lực hiện đại đã long trọng tuyên bố: “Chính cái vô hình chỉ huy những cái hữu hình”. Thật là một nhát búa trên đầu những nhà khoa học tay con vẫn còn luôn luôn ngạo nghễ chê những gì họ không thấy được đều là dị doan mê tín cả. Nhà vật lý học khét tiếng Robert A.Millihan nói về một nhà thirn văn học cũng khét tiếng ngày nay là Sir Gionnes Jeans mà ý kiến về những lẽ huyền bí vũ trụ thường nghịch hẳn nhau, có nói: “Có điều mà hai chúng tôi hết sức biết rõ một cách chắc chắn là về điểm này, chúng tôi không ai biết gì cả”.

Khoa học càng ngày càng tân tiến, sẽ giúp cho chúng ta thấy cả thảy đều là những anh mù tự phụ này.

ST.PHƯƠNG VY