THỦ THUẬT EXCEL - 2 LỖI KHI KHÔNG KÉO ĐƯỢC GIÁ TRỊ TÍNH

14/05/2012 11:10

Khắc phục trên office 2003 : 

    Vào Tools | Option | Tab Caculation | Chọn Automatic

Khắc phục trên office 2007 : 

    Vào Excel Option | Formulas / Tab Caculation | Chọn Automatic