Vòng Tay Cho Người

28/03/2012 07:26

 

Vòng Tay Cho Người (Sổ tay TĐ-83)

Ngày xưa Chúa Kitô thập giá vác trên vai vòng gai quấn trên đầu người ra pháp trường.

Người đi chết cho tôi, Người đi chết cho anh, chết cho em, chết cho người người hôm nay.

Bạn ơi có nhớ, Người đã chết cho đời. Bạn ơi có hay xin cho Người vòng tay.