VŨ LỰC KHÔNG THẮNG NỔI ĐẠO GIÁO

31/03/2012 08:51

 

Tần Thủy Hoàng há chẳng dùng nghiêm hình mà hủy diệt Nho giáo hay sao ? Sách vở của Nho giáo bị đốt, đảng Nho sĩ Thuần Vu Việt bị chôn sống hơn 460 người. Việc “phân thư khanh nho” đốt sách, chôn học trò năm 213 trước Tây lịch do Tần Thủy Hoàng làm, đã không tiêu diệt được Nho giáo mà lại còn khiến cho Nho giáo trở thành quốc giáo của Trung Hoa vào đời Hán. Điều đó đủ chứng minh rằng: Oai võ có thắng nổi đạo giáo bao giờ?

Vua chúa Triều Nguyễn và các quan lại sao không nhìn lại bài học quá khứ đó ?

Triều đình Huế đã dùng uy lực để đàn áp Thiên Chúa giáo. Kết quả chỉ một số ít tín đồ non nớt lo xuất giáo cho được yên thân còn đa số tín đồ thành tâm thì liều chết mà giữ dạo.

ST.PHƯƠNG VY