Xây Nhà

27/03/2012 19:46

Xây Nhà

Nhà mình xây lên mà thiếu cái nền, bão tố nổi lên cái nhà sụp xuống.

Nhà mình xây lên mà vững cái nền, bão tố nổi lên nhà ta vững bền.

Là la lá la, la là la lá lá là.