Xắc Cái Nị (Sổ tay TĐ-174)

27/03/2012 20:37

 

Xắc Cái Nị (Sổ tay TĐ-174)

Xắc cái nị là xắc cái nị là xáo xáo xáo.

Púm cái nị là púm cái nị là páo páo páo.

Xắc cái nị là xáo. Púm cái nị là páo.

Xắc cái nị lá púm cái nị là xáo xíu páo.