KINH THÁNH CỰU ƯỚC

11. Câu chuyện thứ 11 ÔNG MÔSÊ CHÀO ĐỜI Sách Xuất Hành chương 2

03/05/2012 22:00
Dân Is-ra-en làm nô lệ bên Ai-Cập và tuy họ làm việc vất vả nhưng họ sanh con đẻ cái đông đúc, Vua Ai-cập sợ nên truyền giết tất các bé trai Is-ra-en mới sinh.  Có một bà Lê-vi sinh một con trai. Thấy đứa bé dễ thương quá, bà giấu nó ba tháng trời vì sợ người Ai-cập giết. Khi không thể...

12. Câu chuyện thứ 12 THIÊN CHÚA HIỆN RA TRONG BỤI GAI BỐC CHÁY Sách Xuất Hành chương 3

03/05/2012 22:06
Một hôm, Ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô. Ông dẫn đàn chiên qua sa mạc đến núi Khô-rếp. Thiên sứ của Thiên Chúa hiện ra với ông trong lửa cháy giữa bụi gai. Mô-sê thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo: "Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới...

13. Câu chuyện thứ 13 CÁC TAI ƯƠNG XẢY RA VỚI VUA PHARAÔ Sách Xuất Hành chương 8-12

03/05/2012 22:15
Cây gậy biến thành con rắn Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: "Nếu Pha-ra-ô bảo các ngươi làm một phép lạ cho ông xem, thì ngươi hãy nói với A-ha-ron cầm cây gậy ném xuống trước mặt Pha-ra-ô, và gậy sẽ hoá thành một con rắn." Ông Mô-sê và ông A-ha-ron liền đến với Pha-ra-ô và làm như Thiên Chúa đã...

14. Câu chuyện thứ 14 LỄ VƯỢT QUA Sách Xuất Hành chương 12

03/05/2012 22:16
Thiên Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất Ai-cập: Hãy nói với toàn thể dân Ít-ra-en: Mồng mười tháng này, mỗi gia đình phải bắt một con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Chiên hay dê cũng được. Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi...

15. Câu chuyện thứ 15: PHÉP LẠ BIỂN ĐỎ Sách Xuất Hành chương 14

03/05/2012 22:28
Khi dân Ít-ra-en vừa đi khỏi, có người chạy báo tin cho vua Pha-ra-ô là Israen đã chạy trốn. Pha-ra-ô liền thay lòng đổi dạ ngẫm nghĩ: "Ta thật khờ dại quá? Ta đã thả cho Ít-ra-en đi, bọn chúng không còn làm nô lệ cho ta nữa. Ta phải bắt chúng lại phục vụ cho Ta."    Nhà vua cho...

16. Câu chuyện thứ 16 BÁNH MAN-NA TỪ TRỜI Sách Xuất Hành chương 16

03/05/2012 22:31
Toàn thể con cái Ít-ra-en tới sa mạc Sin kể từ khi họ ra khỏi đất Ai-cập. Trong sa mạc, con cái Ít-ra-en kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron: "Phải chi chúng tôi chết bởi tay Thiên Chúa trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê. Nhưng các ông đã đưa chúng tôi ra khỏi đó mà...

17. Câu chuyện thứ 17 10 ĐIỀU RĂN Sách Xuất Hành chương 19

03/05/2012 22:42
Con cái Ít-ra-en nhổ trại rời Rơ-phi-đim tới sa mạc Xi-nai, và dựng trại trong sa mạc đối diện với núi Xi-nai. Ông Mô-sê lên núi gặp Thiên Chúa. Thiên Chúa gọi ông và phán: "Ngươi sẽ nói lại cho con cái Ít-ra-en thế này: Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai-cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên...

18. Câu chuyện thứ 18 CON BÊ BẰNG VÀNG Sách Xuất Hành chương 32

03/05/2012 22:43
Dân thấy ông Mô-sê lâu quá không xuống núi, bèn nói với ông A-ha-ron: "Xin ông làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho ông Mô-sê."  Ông A-ha-ron nói với họ: "Hãy gỡ các vòng vàng mà vợ con các anh em đeo rồi đem đến cho tôi." Ông...

19. Câu chuyện thứ 19 ÔNG BILƠAM VÀ CON LỪA Sách Dân số

03/05/2012 22:45
Vua Mô-áp kinh hãi phải đối đầu với con cái Ít-ra-en. Vua liền sai các sứ giả đến mời Bi-lơ-am. Vua nói: "Này, có một dân đã ra khỏi Ai-cập, lan tràn khắp xứ và hiện đang đóng trại đối diện với ta. Bây giờ xin ông đến nguyền rủa dân đó cho ta, vì nó mạnh hơn ta. May ra nhờ thế ta có thể đánh bại...

20. Câu chuyện thứ 20 HÒM BIA THIÊN CHÚA Sách Đệ Nhị Luật chương 9

03/05/2012 22:48
Thiên Chúa phán bảo Môsê: "Hãy đẽo hai bia đá như những bia trước, và lên núi ở đó với Ta. Ngươi cũng hãy làm một hòm gỗ. Ta sẽ viết lại trên các bia những lời đã có trên các bia trước mà ngươi đã đập vỡ, và ngươi hãy đặt các bia ấy trong hòm."    Môsê đã làm một hòm bằng gỗ, và...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>