KINH THÁNH CỰU ƯỚC

21. Câu chuyện thứ 21 DO THÁM ĐẤT HỨA Sách Giôsuê chương 1-2

03/05/2012 22:54
Sau khi ông Mô-sê qua đời, Thiên Chúa phán với ông Giô-suê người thay thế Môsê: "Mô-sê đã chết. Bây giờ, ngươi và cùng với tất cả dân qua sông Gio-đan, mà vào đất Ta hứa ban cho con cái Ít-ra-en. Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Mô-sê".   Từ Sít-tim, ông Giô-suê bí mật gọi hai người do...

22. Câu chuyện thứ 22 CHIẾM THÀNH GIÊ-RI-KHÔ Sách Giôsuê chương 6

03/05/2012 22:56
Khi đến gần Giê-ri-khô, ông Giô-suê ngước mắt nhìn, thì thấy có người đứng đối diện với ông, tay cầm gươm sáng. Ông Giô-suê đến gần người ấy và nói: "Ông về phe chúng tôi hay về phe địch? " Người ấy nói: "Không, ta là tướng chỉ huy đạo binh của Thiên Chúa." Ông Giô-suê sấp mặt xuống đất nói:...

23. Câu chuyện thứ 23 THIÊN CHÚA GỌI ÔNG GHÍT-ÔN Sách Thủ lãnh chương 6

03/05/2012 22:57
Sau khi ông Giô-suê qua đời, con cái Ít-ra-en đã làm điều dữ trái mắt Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã trao họ vào tay người Ma-đi-an trong 7 năm. Người Ma-đi-an đối xử tàn tệ và làm khổ con cái Ít-ra-en, và họ đã kêu lên Thiên Chúa. Nghe tiếng kêu van của con cái Ít-ra-en, Thiên Chúa đã sai một...

24. Câu chuyện thứ 24 ÔNG SAM-SÔN Sách Thủ Lãnh chương 14,16

03/05/2012 22:59
Con cái Ít-ra-en lại làm điều gian ác trái mắt Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã trao họ vào tay người Phi-lip-tinh cai trị họ trong 40 năm. Có một người đàn ông thuộc chi tộc Đan tên là Ma-nô-ác. Vợ ông không sinh con. Sứ giả Thiên Chúa hiện ra nói với bà: "Này, bà sẽ có thai và sinh một con trai....

25. Câu chuyện thứ 25 CÔ RÚT VÀ BÀ NA-O-MI Sách Rút chương 1-3

03/05/2012 23:01
Một nạn đói xảy ra thời các Thủ lãnh. Có một người đàn ông là Ê-li-me-léc, vợ là Na-o-mi và hai con trai là Mác-lôn và Kin-giôn đến ở trong cánh đồng Mô-áp. Rồi ông Ê-li-me-léc chết đi, còn lại bà Na-o-mi và hai đứa con. Hai người này lấy vợ Mô-áp, một người tên là Oóc-pa, người kia tên là Rút....

26. Câu chuyện thứ 26 ÔNG SAM-MU-EN Sách Samuen 1 chương 1,3,4

03/05/2012 23:02
Bà An-na không có con. Tâm hồn buồn sầu, bà cầu nguyện với Thiên Chúa và khóc nức nở: "Lạy Thiên Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một đứa con trai, thì con sẽ dâng nó cho Thiên Chúa, và...

27. Câu chuyện thứ 27 SA-UN, VỊ VUA ĐẦU TIÊN Sách Samuen 1 chương 8-10

03/05/2012 23:07
Khi ông Sa-mu-en đã già, ông đặt các con trai ông làm thủ lãnh Ít-ra-en. Con đầu lòng của ông tên là Giô-en, con thứ hai tên là A-vi-gia. Các con trai ông đã không đi theo đường lối của ông kính sợ Thiên Chúa, chúng ham lợi lộc, nhận quà hối lộ và làm trái công lý.  Toàn thể các kỳ mục...

28. Câu chuyện thứ 28 VUA ĐAVÍT ĐƯỢC XỨC DẦU Sách Samuen 1 chương 16

03/05/2012 23:08
Vua Sa-un đã bỏ không theo và thi hành các lệnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa phán với ông Sa-mu-en: "Ngươi còn khóc thương Sa-un cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Ít-ra-en nữa? Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Giê-sê vì Ta đã thấy trong...

29. Câu chuyện thứ 29 KHỔNG LỒ GÔ-LI-ÁT Sách Samuen 1 chương 17

03/05/2012 23:09
Người Phi-lip-tinh tập trung quân đội để giao chiến với người Is-ra-en. Một đấu thủ khổng lồ từ doanh trại Phi-lip-tinh tiến ra. Tên nó là Go-li-át. Nó cao khoảng 3 thước, đầu đội mũ chiến bằng đồng, mình mặc áo giáp vảy cá; áo giáp ấy bằng đồng, nặng năm mươi ký. Chân nó mang tấm che bằng đồng,...

30. Câu chuyện thứ 30 RƯỚC HÒM BIA THIÊN CHÚA VỀ GIÊRUSALEM Sách Samuen 2 chương 6

03/05/2012 23:17
Vua Đa-vít quy tụ 30 ngàn quân lính Ít-ra-en. Từ Ba-a-lê Giu-đa, vua Đa-vít cùng đi với toàn dân lên đường để đón Hòm Bia Thiên Chúa, mang danh Thiên Chúa các đạo binh, Đấng ngự trên các thần hộ giá. Người ta đặt Hòm Bia Thiên Chúa lên một cỗ xe mới và mang đi từ nhà ông A-vi-na-đáp ở trên đồi....
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>