KINH THÁNH CỰU ƯỚC

42. Câu chuyện thứ 42 ĐANIEN TRONG HẦM SƯ TỬ Sách Danien chương 6

03/05/2012 23:29
Vua Đa-ri-ô quyết định đặt trên vương quốc của ông 120 thống đốc dưới quyền ba tể tướng trong đó có ông Đa-ni-en. Họ phải phúc trình mọi việc cho ba vị này. Ông Đa-ni-en này vượt hẳn các tể tướng và thống đốc, nhờ có Thiên Chúa ở với ông, nên vua có ý định đặt ông đứng đầu cả vương quốc. Do đó,...

43. Câu chuyện thứ 43 BÀ SU-SAN-NA VÀ PHÁN QUYẾT KHÔN NGOAN CỦA ĐA-NI-EN Sách Đanien chương 13

03/05/2012 23:30
Có một người ở tại Ba-by-lon, tên là Giô-gia-kim. Ông lấy bà Su-san-na rất xinh đẹp và kính sợ Thiên Chúa. Cha mẹ bà là người công chính, đã dạy dỗ con gái theo Luật Mô-sê. Ông Giô-gia-kim cha bà là người rất giàu, ông có một khu vườn bên cạnh nhà. Người Do-thái thường hay đến nhà ông, vì ông có...

44. Câu chuyện thứ 44 GIÔ-NA TRONG BỤNG CÁ Sách Giôna

03/05/2012 23:32
Có lời Thiên Chúa phán với ông Giô-na rằng: "Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới Ta." Ông Giô-na đứng dậy để trốn đi Tác-sít, tránh mặt Thiên Chúa. Ông xuống Gia-phô và tìm được một chiếc tàu sắp đi Tác-sít. Ông xuống...

45. Câu chuyện thứ 45 TÁI THIẾT ĐỀN THỜ THIÊN CHÚA Sách Khác-gai

03/05/2012 23:33
Năm thứ hai dưới đời vua Đa-ri-ô, Thiên Chúa phán qua trung gian ngôn sứ Khác-gai, như sau: Dân đó dám nói: "Bây giờ chưa phải là lúc tái thiết Đền Thờ kính Thiên Chúa." Nhưng Thiên Chúa phán: "Bây giờ có phải là lúc để các ngươi trong nhà có gỗ đóng trần, còn Đền Thờ thì lại hoang tàn đổ nát...

33.NGÔN SỨ ÊLISA CHO BÀ GÓA ĐẦY DẦU

03/05/2012 23:37
  Sách Vua 2 chương 2   Vào thời gian Thiên Chúa đem ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc, Ông Ê-li-a bảo Elisa: "Xin anh ở lại đây, vì Thiên Chúa sai thầy đến sông Gio-đan." Nhưng ông thưa: "Có Thiên Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5