KT. TÂN ƯỚC

11. Câu chuyện thứ 55 TÁM MỐI PHÚC THẬT Tin Mừng Thánh Luca chương 6, Mátthêu chương 5

03/05/2012 23:54
Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu...

12. Câu chuyện thứ 56 CHÚA GIÊSU DẠY CẦU NGUYỆN Tin Mừng Thánh Mátthêu chương 6

04/05/2012 01:27
Chúa Giêsu dạy họ tiếp rằng: "Khi làm việc lành phúc đức, anh em chớ có khoe khoang cho thiên hạ biết. Vì làm như thế, anh em sẽ chẳng được Chúa ban thưởng, trả công cho.  Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt...

13. Câu chuyện thứ 57 TIỆC CƯỚI CANA Tin Mừng Thánh Gioan chương 2

04/05/2012 01:30
Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự.  Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa...

14. Câu chuyện thứ 58 CHÚA GIÊSU CHỮA NGƯỜI BẠI LIỆT Tin Mừng Thánh Mt 9:1-8; Mc 2:1-12

04/05/2012 01:31
Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Chúa Giêsu, khiến Người chữa lành hết các bệnh tật cho dân chúng.    Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh...

15. Câu chuyện thứ 59 ĐỪNG LO LẮNG CHO NGÀY MAI NHƯNG TIN VÀO SỰ QUAN PHÒNG Tin Mừng Thánh Lc 12:19-31

04/05/2012 01:35
Chúa Giêsu phán dạy các môn đệ rằng: "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng, của cải dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở...

16. Câu chuyện thứ 60 DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG Tin Mừng Mt 13: 18 -23; Lc 8:11 -15

04/05/2012 01:36
Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ, vì làm như vậy nhiều người dễ nghe hơn. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với...

17. Câu chuyện thứ 61 CHÚA GIÊSU CHỮ ĐẦY TỚ CỦA MỘT ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG Tin Mừng Luca 7:1-10

04/05/2012 01:37
Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm."    Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó."  Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà...

18. Câu chuyện thứ 62 NGƯỜI PHỤ NỮ TỘI NHIỀU ĐƯỢC THA THỨ Tin Mừng Thánh Luca chương 7

04/05/2012 01:39
Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn.  Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng...

19. Câu chuyện Kinh Thánh thứ 63: CHÚA GIÊSU ĐUỔI NGƯỜI BUÔN BÁN KHỎI ĐỀN THỜ Tin Mừng Thánh Gioan chương 2

04/05/2012 01:41
  Gần đến ngày lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.   Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền...

20. Câu chuyện Kinh Thánh thứ 64: DỤ NGÔN CỎ LÙNG Tin Mừng Thánh Mátthêu chương 13:24-42

04/05/2012 01:43
  Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.   Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện....
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>